Κοινωνιολογία
>
Κοινωνιολογία

Κοινωνιολογία

Γενικός Σχολιασμός:

Τα θέματα της κοινωνιολογίας ήταν βατά και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Καλά
προετοιμασμένοι μαθητές δεν συνάντησαν δυσκολία, αφού οι ερωτήσεις ήταν σαφείς
και ξεκάθαρες. Υπήρχε δυνατότητα οι μαθητές να λειτουργήσουν και
συνθετικά, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν και άλλα κομμάτια του βιβλίου ως εντάξιμες
απαντήσεις στα ερωτήματα, χωρίς όμως αυτό να κρίνεται απαραίτητο. Τα θέματα, τέλος,
αφορούσαν στο σύνολο της ύλης, χωρίς ωστόσο να είναι ισόποσα κατανεμημένα, αφού σε
ορισμένα κεφάλαια δόθηκε μεγαλύτερα βαρύτητα από κάποια άλλα.

Σχολιασμός ανά Θέμα:

ΘΕΜΑ Α
Στο θέμα Α1 η κάλυψη της διδακτέας ύλης ήταν επαρκής, αφού οι
ερωτήσεις σωστού – λάθους προέρχονταν από το σύνολό της.

Στο θέμα Α2 οι ερωτήσεις απαιτούσαν συνολική γνώση του μαθήματος, χωρίς, όμως, να υπάρχει κάποια ερώτηση ιδιαίτερης δυσκολίας.

ΘΕΜΑ Β
Στο θέμα Β1, οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν σε μια ερώτηση για τη θεωρία του
Γκόφμαν από τη πρώτη ενότητα, ενώ το υποερώτημα Β2 κάλυπτε ένα από αναμενόμενα σημεία της
δεύτερης ενότητας.

ΘΕΜΑ Γ
Στο Γ1, οι ερωτήσεις αφορούσαν σε δύο σημαντικούς ορισμούς του βιβλίου από τα
τελευταία μαθήματα της έβδομης ενότητας. Το Γ2, επίσης, ήταν μια εστιασμένη ερώτηση
από την έβδομη ενότητα. Τέλος, το ερώτημα Γ3 προερχόταν από την τελευταία σελίδα της ύλης. Ήταν μια
ερώτηση σχετικά ευρείας ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ Δ
Στο θέμα Δ, οι μαθητές θα έπρεπε να συνδυάσουν τις γνώσεις τους για δύο από τις
μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της κοινωνιολογίας, τους Ντυρκέμ και Βέμπερ, και να απαντήσουν
αρχικά στο Δ1 σε μια ερώτηση από την πρώτη ενότητα. Το Δ2 αφορούσε στον Βέμπερ και
την έβδομη ενότητα, ενώ το Δ3 ήταν μια ερώτηση από την τρίτη ενότητα, η οποία πραγματευόταν τον
Ντυρκέμ και τους σύγχρονους λειτουργιστές.

Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών

Δείτε εδώ τις απαντήσεις των θεμάτων.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart