Καινοτομίες

>
Καινοτομίες
Λογότυπο Ομίλου

Με το μας στις ανάγκες του κάθε μαθητή μας ξεχωριστά

  • Με διαγνωστικά εργαλεία, ειδικά διαμορφωμένα για κάθε μάθημα και για κάθε τάξη Γυμνασίου και Λυκείου, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως οι ανάγκες του κάθε μαθητή.
  • Με τράπεζα θεμάτων για τους μαθητές μας, με δυνατότητα διαμόρφωσης ηλεκτρονικής εξέτασης (web – exam), σε όλα τα μαθήματα και αναλυτικά σε κάθε ενότητα.
  • Με τεστ ανίχνευσης του τρόπου με τον οποίον ο κάθε μαθητής αποδίδει καλύτερα (μαθησιακός τύπος).
  • Με ατομική καθοδήγηση για τον καθορισμό στόχων (ατομικός επαγγελματικός προσανατολισμός).
  • Με προσωπικό πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον μαθησιακό τύπο και στους στόχους κάθε μαθητή μας.
  • Με εξατομικευμένα μαθήματα υποστήριξης και εμβάθυνσης σε βασικά αντικείμενα (Μαθηματική Σκέψη, Δημιουργική Γραφή, Απόδοση Αμετάφραστου Κειμένου, Φυσική Σκέψη).
  • Με ψυχολογική υποστήριξη, παρακίνηση και επιτήρηση για την υλοποίηση των στόχων (με τους υπεύθυνους καθηγητές για τον κάθε μαθητή και με τον ψυχολόγο του ομίλου).
  • Με εξατομικευμένα διαγωνίσματα που συμπληρώνουν το συνολικό πρόγραμμα διαγωνισμάτων.
  • Με προσομοιώσεις, οι οποίες διεξάγονται σε πραγματικές συνθήκες πανελλαδικών εξετάσεων.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart